Условия за ползване

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА  www.rowingbulgaria.com

 

Условия за ползване на уебсайта www.rowingbulgaria.com

Сайтът www.rowingbulgaria.com (наричан по-долу и „сайтът“) е собственост на СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ГРЕБАНЕ“, с БУЛСТАТ 121689770, седалище и адрес на управление в гр. София 1040, район „Средец“, бул. „Васил Левски“ №75, и-мейл: rowing_bg@abv.bg („Федерацията“) и представлява онлайн информационна услуга, предоставяна от Федерацията. Неговото използване е подчинено на приемане на условията, посочени по-долу. Ако не възнамерявате да приемате тези условия, Вие сте помолени да не използвате Уебсайта. С използването на уебсайта се счита, че използващият приема и се съгласява с тези условия и се задължава да ги спазва.

Авторско право и право на интелектуалната собственост

Цялото съдържание на този сайт, включително текст, информация, документи, търговски марки, лога, изображения, графики, тяхното подреждане и техните изменения са защитени от законодателството в областта на авторското право и правото върху интелектуалната собственост

С изключение на строго лична употреба, не е разрешено да копирате, променяте, разпространявате, публикувате или използвате съдържанието на този сайт без изричното разрешение на притежателя на интелектуалната собственост. Никакво възпроизвеждане на сайта или части от него не може да се продава или разпространява с търговски цели.

Ограничения на отговорността

По отношение на информацията, съдържаща се в уебсайта

Въпреки че Федерацията полага най-добрите усилия за проверка на надеждността и точността на информацията, съдържаща се в сайта, като я актуализира при необходимост, Федерацията не предоставя никаква гаранция за точността, пълнотата или навременността на такава информация и не поема отговорност за грешки, непълнота или неточности. Федерацията не носи отговорност за каквито и да било преки или косвени щети, произтичащи от използването на информацията, съдържаща се в този сайт. С цел промотиране на спорта в България се допуска публикуване на препечатани текстови и други материали чрез средствата за масова комуникация, онлайн всекидневници и др. само при условие, че се посочи източника и се добави линк към сайта на Федерацията.

По отношение на функционирането на Сайта

Федерацията не носи отговорност за вреди, произтичащи от всякакви прекъсвания, закъснения или неправилно функциониране на сайта, произтекли от каквото и да е обстоятелство.

По отношение на наличието на уеб връзки (линкове)

Федерацията не носи отговорност за съдържанието на който и да е друг сайт, който може да бъде достъпен от сайта или чрез който можете да влезете в сайта. Федерацията няма контрол върху съдържанието на тези сайтове и като трета страна не носи отговорност за съдържанието и материалите, включително реклами, оповестени на тези сайтове или за предлаганите продукти или услуги.

Използване на сайта от потребителя

Потребителят се задължава да използва сайта и услугите, указани на него, изключително за законни цели като не нарушава правата на трети страни и като отделя специално внимание на правилата за неприкосновеност на съобщенията, законите за защита на интелектуалната и индустриалната собственост, на защитата на личните данни, на действащите правила за киберпрестъпленията и на законодателството в областта на телекомуникациите.

Комуникация и информация, изпратена от потребители през уебсайта

Потребителят носи цялата отговорност за съдържанието на изпратените от него до Федерацията съобщения като декларира, че е придобил законно съдържанието им. Федерацията не носи каквато и да е отговорност за съобщенията от потребителите и не би могло да бъде страна по последващо искане за вреда или прихващане, вкл. обвинения, произтичащи от искове или действия на трети лица срещу Федерацията за щети, произтичащи от поведението на потребител.

Всяка информация и материали, предоставени от който и да е потребител чрез Сайта и която не съдържа каквито и да е било лични данни, няма да бъде считана за поверителна, поради което Федерацията си запазва правото да използва свободно тази информация и материали по начин, който сметне за подходящ. Всеки потребител, който изпраща материали и /или информация се съгласява тя да бъде използвана от Федерацията и гарантира, че същата може да бъде публикувана без да нарушава правата на трети страни. Федерацията може да използва и информация, която съдържа лични данни с цел промотиране на спорта и спортните постижения в България, което е неин легитимен интерес и когато по-нататъшното обработване на тези данни цели изпълнението на задача от обществен интерес.

Поверителност и „бисквитки“

Федерацията полага всички усилия за защита на личните данни на потребителите на сайта  като за повече информация можете да се запознаете с нашата Политика за поверителност.

Сайтът на Федерацията използва „бисквитки“ като за повече информация можете да се запознаете с нашата Политика за използване на „бисквитки“

Други условия

Федерацията си запазва правото по всяко време да променя съдържанието на сайта и настоящите Общи условия без предварително да уведомява потребителите. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители на сайта.

Всяко използване на уебсайта е доказателство, че Вие сте се запознали внимателно с общите условия за използването му и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.