Политика за поверителност

 

 

Въведение

Сигурността и правилното използване на личните данни са от изключително значение за нас.

Настоящата Политика за поверителност не регламентира права и задължения, а има за цел да обясни на потребителите какви лични данни обработваме във връзка с предоставянето на услуги, защо и как ги обработваме, в това число кога е необходимо да разкриваме лични данни на трети лица. Също така, с нея се предоставя информация за правата, които потребителите имат във връзка с обработването на лични данни от СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ГРЕБАНЕ“, с БУЛСТАТ 121689770, седалище и адрес на управление в гр. София 1040, район „Средец“, бул. „Васил Левски“ №75, и-мейл: rowing_bg@abv.bg („Федерацията“).

С цел по-голяма яснота и за удобство на потребителите, на много места в тази Политика за поверителност са посочени примери, които илюстрират защо и/или как Федерацията обработва личните данни на потребителите. Тези примери не са част от тази Политика за поверителност и не са изчерпателни.

Основни принципи при обработване на лични данни

Обработваме лични данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин („законосъобразност, добросъвестност и прозрачност“);

Обработваме лични данни за събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели („ограничение на целите“);

Обработваните лични данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум“);

Обработваните лични данни могат да се поддържат в актуален вид по всяко време като вземаме всички разумни мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват („точност“).

Обработваните от нас лични данни са съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни („ограничение на съхранението“);

Обработваните от нас лични данни се съхраняват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност“);

Администратор на лични данни

СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ГРЕБАНЕ“, с БУЛСТАТ 121689770, седалище и адрес на управление в гр. София 1040, район „Средец“, бул. „Васил Левски“ №75.

Ако имате въпроси относно поверителността на личните си данни или искате да се свържете с нас във връзка с въпрос, отнасящ се до защитата на лични данни, може да се свържете с наш служител по защита на личните данни на следния e-mail: rowing_bg@abv.bg

Настоящата Политика за поверителност може да бъде променяна съобразно националното и европейското законодателство. Всяка промяна влиза в сила от момента на публикуването на настоящата страница. Съветваме Ви често да проверявате нашия уебсайт, за да видите последните промени. Политика ни за защита на личните данни няма да бъде променяна по начин, който да позволи по-слаба защита на личните данни на нашите клиенти и потребители без писменото им съгласие.

Какви лични данни обработваме

Събираме лични данни чрез този уебсайт, които са необходими за надлежното му функциониране и администрирането му.

Ето видовете информация, която събираме:

Информация, която ни предоставяте: получаваме и съхраняваме всяка информация, която предоставяте във връзка с функционирането на сайта. Например: всякаква информация, която ни предоставяте чрез попълване на контактната форма за връзка с нас: вкл. име, e-mail, запитвания, заявления за достъп до личната информация и всякаква друга информация, която сте ни предоставили чрез използване на контактната форма или и-мейлът на Федерацията.

Автоматична информация: Автоматично получаваме и съхраняваме определени типове информация, когато използвате сайта на Федерацията, като например информация за Вашата употреба, включително взаимодействието Ви със съдържанието на сайта. Подобно на много уебсайтове, използваме „бисквитки“ и други уникални идентификатори и получаваме определени типове информация, когато Вашият уеб браузър или устройство има достъп до сайта.

Например: адреса на интернет протокола (IP), използван за свързване на Вашия компютър или друго устройство с интернет; email; информация за компютър, устройство и връзка, като например тип устройство и версия на приложение или тип на браузъра, типове и версии на приставки за браузъра, операционна система или настройка на часови зони; местоположението на Вашето устройство или компютър; информация за взаимодействие със съдържание, като изтегляния на съдържание, потоци и подробности за възпроизвеждането, включително продължителност и брой едновременни потоци и изтегляния, както и данни за мрежата за качество на поточното предаване и изтегляне, включително информация за вашия доставчик на интернет услуги; Показатели на устройството, например когато се използва дадено устройство, данни за свързаност и всякакви грешки или неуспешни събития; Показателите за сайта (например, технически грешки, взаимодействията ви с функциите и съдържанието на услугата, предпочитанията за настройките и информацията за резервното копие и т.н.

Сайтът може да използва и идентификатори на устройства, „бисквитки“ и други технологии на устройства, приложения и уеб страници, за да събира информация за браузване, използване или друга техническа информация за целите на предотвратяването на измами и анализиране на потреблението му с цел актуализиране и подобряване на съдържанието му и по-ефективно промотиране на спорта в България.

Какво представляват „бисквитките“?

За да функционира правилно сайта и с цел подобряване на съдържанието му сайтът използва „бисквитки“. За повече информация относно „бисквитките“ и как ги използваме, моля, прочетете нашата Политика за използване на „бисквитки“.

На какво основание събираме и обработваме личните Ви данни

Събираме и обработваме личните Ви данни законосъобразно и съобразно настоящата Политика и Общите условия.  Обработваме данни само когато сте дали изричното си съгласие за обработване на лични данни, или обработването е необходимо за легитимните интереси на Федерацията за промотиране на спорта и спортните постижения в България, или за изпълнение на задача от обществен интерес.

Така например събирането на информация за търсенията на сайта и начина, по който бива използван, е наш законен интерес, защото това е основен метод за определяне на качеството на съдържанието на сайта и ни позволява да го подобряваме непрестанно с цел привличане на по-голяма маса от поддръжници и любители на спорта в България.

Поради наличието на горните основания за събиране и обработване на лични данни, в случай че сметнете, че не желаете да предоставите на Федерацията необходимите лични данни, то Федерацията ще е във фактическа невъзможност да Ви предостави информационните си услуги чрез сайта www.rowingbulgaria.com

Цели на обработване на личните данни

Обработваме Вашите лични данни с цел функциониране на сайта на Федерацията, подобряваме съдържанието на сайта и развитие на спорта в България. В случай, че не сте предоставили Ваши имена чрез формата за контакт с нас или по е-мейл, не предприемаме каквито и да е последващи действия за идентифицирането Ви чрез автоматично събраната за браузването Ви в сайта информация. Същата събираме за статистически цели, превенция на злоупотреби, подобряване на съдържанието на сайта, развитие на спорта в България и мониторинг и повишаване на заинтересоваността към спорта. В случай че сте предоставили Ваши данни за контакт можем да ги използваме, за да комуникираме с Вас.

Категории лица, на които разкриваме личните данни на потребителите

Федерацията може сподели личната информация на потребителите (или част от нея) само както е описано по-долу и с трети лица, които спазват практики, съобразени с българското и европейското законодателство.

Федерацията може да сподели лична информация на потребителите на сайта с трети лица, които са обработващи лични данни. Обработващите лични данни са лица, които обработват лични данни от името и по възлагане на Федерацията въз основа на писмено споразумение. Те нямат право да обработват предоставените им лични данни за цели, различни от изпълнението на работата, която им е възложена от Федерацията. Обработващите са длъжни да спазват всички инструкции на Федерацията.

Федерацията предприема необходимите мерки, за да осигури, че ангажираните обработващи спазват стриктно законодателството за защита на личните данни и инструкциите на Федерацията, както и че същите са предприели подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни.

Примери за обработващи лични данни лица са:

  • Доставчици на услуги по внедряване и/или поддръжка на информационни системи, които понякога е необходимо да достъпят лични данни, които се обработват в съответните системи, за целите на предоставяне на услугите;
  • Доставчици на хостинг услуги

В определени случаи с опазване на легитимния си интерес или осъществяване на законово право или задължение Федерацията може да предостави личните Ви данни на консултанти или консултантски компании.

Компетентни органи. Законодателството на Република България може да изисква от Федерацията да съхранява определени лични данни за потребителите за определен срок. При наличието на установени със закон предпоставки, тези лични данни, обработвани от Федерацията, следва да бъдат предоставяни на компетентните органи.

Федерацията може да сподели личните Ви данни или част от тях с трети лица, които целят влизането в правоотношения с Вас, след изричното Ви съгласие.

Какви методи прилагаме, за да е защитена личната Ви информация

Поддържаме физически, електронни и процедурни гаранции във връзка със събирането, съхранението и разкриването на личните Ви данни. Устройства, на които са складирани личните Ви данни, предлагат функции за защита, за да ги предпазят от неразрешен достъп и загуба на данни.

Колко време съхраняваме личните Ви данни

Федерацията съхранява личните данни на потребителите толкова дълго, колкото е необходимо, за да бъдат постигнати целите, посочени в тази Политика за поверителност, или за да бъдат спазени изисквания на законодателството. Федерацията съхранява данните на потребителите единствено в законоустановените срокове, а при липса на такива – в срок, определен от Федерацията с оглед защита на нейните интереси.

Федерацията полага усилия, за да осигури, че обработваните лични данни за потребителите се актуализират (и при необходимост се коригират), както и че не се съхраняват данни, които не са необходими за постигане на целите, описани по-горе.

Обща информация за правата на физическите лица

Федерацията предприема действия по искане на физическо лице да упражни право по настоящия раздел, само ако е в състояние да идентифицира съответното лице.

Възможност да упражняват правата си по настоящия раздел имат само лица, които могат да бъдат идентифицирани от Федерацията. Ако целите, за които Федерацията обработва лични данни не изискват или вече не изискват идентифициране на дадено физическо лице, Федерацията няма задължение да поддържа, да се сдобие или да обработи допълнителна информация, за да идентифицира лицето с единствената цел да предприеме действия въз основа на искане на това лице.

Федерацията уведомява физическите лица за предприетите действия в срок до един месец от получаване на искане по този раздел, като в определени случаи този срок може да бъде удължен с още до два месеца.

Федерацията предоставя на физическите лица информация относно действията, предприети във връзка с техните искания за упражняване на права по настоящия раздел без ненужно забавяне и във всички случаи в срок от един месец от получаване на искането. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. Федерацията информира съответното лице за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето.

При отказ да бъде изпълнено искане, Федерацията уведомява съответните физически лица за техните права.

Ако Федерацията не предприеме действия по искането на дадено физическо лице, Федерацията го уведомява без забавяне и най-късно в срок от един месец от получаване на искането за причините да не предприеме действия, както и за възможността за подаване на жалба до Комисия за защита на личните данни и търсене на защита по съдебен ред.

Действията, предприети от Федерацията при и по повод подадени искания за упражняване на права по този раздел, са напълно безплатни за лицата, освен ако исканията им са явно неоснователни или прекомерни. Когато искането на дадено лице е явно неоснователно или прекомерно (например поради своята повторяемост), Федерацията има право, по свое усмотрение: (а) да откаже да изпълни искането; или (б) да изиска заплащането на разумна такса, определена на база на административните разходи, необходими за предоставяне на исканата информация или за предприемането на исканите действия.

Потребителите имат право на достъп до личните данни, отнасящи се до тях

Потребителите имат право да получат от Федерацията информация дали се обработват лични данни, свързани с тях. Ако това е така, потребителите имат право да получат достъп до съответните данни.

Коригиране на неточни или неактуални личните данни

В случай че личните данни, които се обработват от Федерацията, са неточни или неактуални, потребителите имат право да изискат от Федерацията да ги коригира.

Изтриване на личните ми данни („Право да бъда забравен“)

Потребителите имат правото да поискат от Федерацията изтриване на свързаните с тях лични данни в следните случаи:
• личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани;
• потребителят е оттеглил своето съгласие, върху което се основава обработването на лични данни, и няма друго правно основание за обработването на същите;
• потребителят е възразил срещу обработването на лични данни, което се основава на законен интерес на Федерацията, освен ако има други законни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на потребителя, или обработването на данни е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
• потребителят е възразил срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг и няма други законни основания за обработването на тези данни;
• личните данни, отнасящи се за съответния потребител, са били обработвани незаконосъобразно;
• личните данни трябва да бъдат изтрити от Федерацията с оглед спазването на правно задължение, произтичащо от правото на Република България или от правото на Европейския съюз.

Ограничаване обработването на личните ми данни

Считано от 25.05.2018 година, потребителите имат правото да поискат от Федерацията да ограничи обработването на свързаните с тях лични данни, в следните случаи:
• точността на личните данни се оспорва от потребителя, за срок, който позволява на Федерацията да провери точността на личните данни;
• обработването е неправомерно, но потребителят не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
• Федерацията не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но потребителят ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
• потребителят е възразил срещу обработване на лични данни, основано на законен интерес на Федерацията, в очакване на проверка дали законните основания на Федерацията имат преимущество пред интересите на потребителя.

Преносимост на личните ми данни

Считано от 25.05.2018 година, потребителите имат право да получат от Федерацията личните данните, които са предоставени от тях, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и да прехвърлят тези данни на друг администратор без възпрепятстване от Федерацията, доколкото:
• Федерацията обработва тези данни за целите на сключване или изпълнение на договор с потребителя, или въз основа на дадено съгласие от последния ; и
• обработването на съответните данни се извършва по автоматизиран начин.
Потребителите имат право да поискат от Федерацията да прехвърли личните им данни директно на друг администратор, когато това е технически осъществимо.

Възражение срещу обработването на лични данни

Потребителите имат право, по всяко време и на основания, свързани с тяхната конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до тях, когато Федерацията обработва техните данни за защита на свои законни интереси.

В определени случаи това право е безусловно и Федерацията винаги ще преустановява обработката на данни при направено възражение от потребителите. Това са случаите, при които Федерацията обработва лични данни за целите на директния маркетинг.

В останалите случаи, в зависимост от естеството на възражението и обстоятелствата, изложени от съответния потребител, Федерацията ще извърши вътрешна проверка относно възражението и ще се произнесе по него в съответствие с този раздел, като: (а) уведоми потребителя, че ще преустанови обработката на неговите/нейни лични данни; или (б) мотивирано откаже да преустанови обработката на неговите/нейните лични данни, при наличие на законово основание за това.

Правото на достъп до личните Ви данни, коригирате, изтриване, ограничаване на обработването им и преносимостта им можете да осъществите кат осе свържете с нас чрез e-mail: rowing_bg@abv.bg

Право на жалба до надзорен орган

Потребителите имат право да подават жалби или сигнали до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), в случай че според тях Федерацията нарушава законодателството за защита на личните данни. Инструкции за подаването на жалби са публикувани на уеб-сайта на КЗЛД https://www.cpdp.bg

След 25.05.2018 година потребителите могат да подават жалби и пред други надзорни органи на територията на Европейския съюз, съгласно предвиденото в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) или наричан още „GDPR”.